Privacy statement (recruitment)

Statement met betrekking tot het verwerken van Persoonsgegevens ten behoeve van recruitment

 

Dit Privacy statement (recruitment) is van toepassing op de verwerking van Persoonsgegevens door Coöperatie Koninklijke CRV u.a., ingeschreven in het handelsregister onder nummer 09101003, en de aan haar gelieerde Nederlandse en Belgische ondernemingen, hierna aan te duiden als “CRV”.

CRV zet zich in voor de bescherming van de privacy van haar externe en interne sollicitanten. Wanneer een externe of interne sollicitant de vacaturepagina’s van de website van CRV bezoekt, verzamelt CRV-informatie (persoonsgegevens) over de sollicitant, bijvoorbeeld aan de hand van webformulieren. Ook verzamelt CRV over een sollicitant persoonsgegevens die via brief of mail aan CRV worden verstrekt. Deze persoonsgegevens worden door CRV op een eerlijke en wettige wijze gebruikt; dit betekent dat CRV persoonsgegevens verwerkt conform van toepassing zijnde privacywetten. Bescherming van de privacy en de persoonsgegevens van sollicitanten is voor CRV van het grootste belang en vormt een belangrijk onderdeel van de procedures voor de opzet, organisatie en implementatie van de wervingsactiviteiten van CRV. Deze privacyverklaring is bedoeld om sollicitanten te informeren over de wijze waarop CRV de gegevens van sollicitanten verwerkt en is van toepassing op de wervings- en selectie-activiteiten van CRV. Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden aangepast om te kunnen blijven voldoen aan van toepassing zijnde wetten of aan gewijzigde zakelijke praktijken. Wijzigingen van het privacy statement worden gepubliceerd op de websites van CRV.

 

1. Doeleinden

Persoonsgegevens die door de sollicitant aan CRV worden doorgegeven, worden uitsluitend door CRV gebruikt om een verantwoord, effectief en efficiënt wervings- en selectieproces mogelijk te maken. CRV verwerkt persoonsgegevens uit zowel open sollicitaties als sollicitaties naar bestaande vacatures binnen CRV. CRV verwerkt de gegevens van sollicitanten alleen voor wervingsdoeleinden. De wervingsdoeleinden van CRV zijn: het vergelijken van de gegevens van de sollicitant met de huidige vacatures bij CRV, de communicatie van de wervings- en selectieprocedures van CRV, contact opnemen met sollicitanten om sollicitatiegesprekken te plannen, het testen van sollicitanten en het doorgeven van informatie aan sollicitanten over andere relevante vacatures. Met “verwerken” wordt bedoeld: het verzamelen, registreren, bewaren, organiseren, overdragen, aanpassen, wijzigen, opzoeken, raadplegen, gebruiken, beperken, bekend maken door middel van verzending, verspreiding of op andere wijze, vergelijken, blokkeren, vernietigen en wissen van wervingsinformatie.

 

2.Gegevens van sollicitanten

CRV verwerkt gegevens van sollicitanten rechtstreeks of d.m.v. formulieren en/of aangehechte Cv’s via de site van CRV. CRV verwerkt ook gegevens van sollicitanten door middel van persoonlijke contacten, telefoongesprekken en/of e-mail. Enkele voorbeelden van gegevens van sollicitanten zijn: contactgegevens van de sollicitant (naam, geslacht, adres, taal, enz.), opleiding van de sollicitant (scholing, cursussen, enz.) arbeidsgeschiedenis (vroegere werkgevers, referenties, enz.).

CRV verwerkt geen gevoelige informatie over sollicitanten, zoals gegevens over ras, etnische achtergrond, politieke-, godsdienstige- of filosofische overtuiging, lidmaatschap van een vakbond, gezondheid of geaardheid.

De gegevens van sollicitanten die door CRV worden verwerkt zijn adequaat, relevant en niet overbodig voor de specifieke doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. De gegevens van sollicitanten zijn zo nauwkeurig mogelijk en worden zo nodig door de sollicitanten en CRV bijgewerkt conform de van toepassing zijnde wetten.

 

3. Overdracht van gegevens van sollicitanten

Via de vacaturepagina’s van CRV krijgen sollicitanten de mogelijkheid om zowel een open sollicitatie in te zenden als te solliciteren naar huidige vacatures binnen CRV. Sollicitanten kunnen tijdens het online sollicitatieproces een voorkeur voor een specifieke vestiging van CRV in het buitenland aangeven. Indien een sollicitant bewust solliciteert naar een baan buiten zijn/haar eigen land, worden de gegevens van deze sollicitant overgedragen aan het land waar de vacature bestaat. De gegevens van de sollicitant worden uitsluitend overgedragen voor wervings- en selectiedoeleinden. Sollicitanten die met een sollicitatie naar vacatures in een ander land solliciteren, stemmen door middel van hun aanvaarding van deze privacyverklaring in met het doorgeven van hun persoonsgegevens en geven tevens toestemming aan CRV-wervingspersoneel wereldwijd om contact met hen op te nemen om een wervingsprocedure op gang te brengen.

CRV zal enkel na toestemming van betrokken sollicitant gegevens ter beschikking stellen aan bureaus ten behoeve van het afnemen van een assessment om de geschiktheid van een sollicitant voor een bepaalde vacature te onderbouwen/vast te stellen.

 

4. Het bewaren van gegevens van sollicitanten

CRV bewaart de gegevens van sollicitanten tijdens de wervings- en selectieprocedure. Na afloop van de wervings- en selectieprocedure bewaart CRV de gegevens van sollicitanten uiterlijk 4 weken. CRV kan indien de sollicitant hiervoor toestemming heeft gegeven ook gegevens van sollicitanten bewaren indien er een “zakelijke behoefte” bestaat aan het behoud van de gegevens van de sollicitant, bijv. door de CV van een sollicitant te bewaren voor het geval er een geschikte vacature ontstaat. De gegevens van sollicitanten worden maximaal 1 jaar bewaard. Nadat de periode waarin de gegevens van de sollicitant worden bewaard is verstreken, worden deze volledig uit het systeem van CRV verwijderd.

 

5. Beveiliging

CRV zal passende technische en organisatorische maatregelen (doen) nemen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. In dat kader zijn diverse maatregelen genomen, waaronder encryptie van data, versleutelde communicatie en behandeling van data als zijnde vertrouwelijk.

 

6. De rechten van sollicitanten

De sollicitant heeft recht op toegang tot zijn of haar persoonsgegevens die door CRV worden bewaard. De sollicitant heeft eveneens het recht om CRV te verzoeken, zijn of haar gegevens te corrigeren. Onder “corrigeren” wordt o.a. verstaan: het aanvullen, wissen, blokkeren of op andere wijze zorgen dat de gegevens van de sollicitant niet meer worden gebruikt. CRV is alleen verplicht de gegevens van een sollicitant te corrigeren wanneer deze feitelijk onnauwkeurig, onvolledig of irrelevant zijn voor de doeleinden waarvoor CRV de gegevens gebruikt. Neem contact op met CRV (zie 7. Contact informatie) om correctierechten te effectueren. Verzoeken van sollicitanten, bijvoorbeeld om een fout te corrigeren, worden tijdig door CRV verwerkt.

7. Contact informatie

Als u vragen heeft over dit Privacy statement of een beroep wilt doen op één van uw wettelijke rechten, kunt u contact opnemen met ons via onderstaande gegevens: Privacy@crv4all.com