Lidmaatschap

CRV is een coöperatieve onderneming met als voornaamste doel: veeverbetering. Samen met en naast de veehouder werken. Dit vraagt om een focus op de lange termijn om continuïteit te kunnen waarborgen. CRV levert vanuit dit perspectief genetische producten, dienstverlening en managementproducten voor het managen van de veestapel.

Daarnaast wil CRV ook graag een stuk kennis delen met leden voor hun onderneming via:

 • De ledenmagazines Veeteelt, VeeteeltVlees en de Boerin
 • Het organiseren van ledenbijeenkomsten

Lid worden?

Als lid kunnen alleen opgenomen worden, natuurlijke personen en rechtspersonen die:

 • een rundveebedrijf uitoefenen in Nederland of Vlaanderen
 • een organisatie zijn voor leden die een bijdrage leveren aan rundveeverbetering

De kosten van lidmaatschap (de contributie) wordt jaarlijks gefactureerd in november en is van toepassing op het CRV-boekjaar, dat loopt van 1 september t/m 31 augustus.

U wilt lid worden of uw lidmaatschap beëindigen? Neem contact op met Klantenservice: 078 1544 44.

Voordelen lidmaatschap:

 • Stemrecht: leden hebben stemrecht en daarmee inspraak in het beleid van CRV
 • Actief invloed: leden kunnen gekozen worden in verschillende organen van CRV en hebben daarmee nog actiever invloed op het CRV-beleid
 • Vakbladen: leden ontvangen als onderdeel van het lidmaatschap de vakbladen Veeteelt of VeeteeltVlees (naar keuze) en De Boerin. CRV geeft leden hiermee een stuk objectieve vakkennis, waarmee leden geholpen en ondersteund worden in het managen van hun rundveebedrijf.
 • CRV-ledenvoordeel: indien de onderneming CRV voldoende winst maakt, hebben alleen leden recht op winstdeling (het CRV-ledenvoordeel). Leden delen mee in de winst van CRV, dus ook in de winsten die CRV in het buitenland realiseert. Het CRV-ledenvoordeel wordt uitgekeerd naar rato van omzet van het lid bij CRV in het betreffende boekjaar.

CRV-Districtsbijeenkomsten
Jaarlijks worden van januari tot en met maart binnen de districten CRV-Districtsbijeenkomsten gehouden. CRV kent over haar hele werkgebied in Nederland en Vlaanderen in totaal 10 districten, waarin de leden voor melkvee- en vleesvee gecombineerd zijn. Op de districtsbijeenkomsten worden zowel de zaken van de coöperatie CRV (ledenvergadering) als die van het bedrijf CRV (productpresentaties) toegelicht.

Op de agenda van de Districtsbijeenkomsten komen diverse zaken aan de orde, waaronder:

 • De jaarcijfers van de coöperatie CRV en het bedrijf CRV;
 • Het (eventueel) vastgestelde CRV-ledenvoordeel;
 • Actualiteiten uit de afdeling (o.a. verkiezingen) en organisatie (coöperatie en bedrijf);
 • Een actueel thema ter ondersteuning voor het management van het rundveebedrijf;
 • Eens per vijf jaar een discussie met de leden over de fokdoelen per ras;
 • Actuele informatie uit het producten- en dienstenaanbod van het bedrijf CRV.

De data en locaties worden jaarlijks in januari gepubliceerd in Veeteelt/VeeteeltVlees en op de websites van het bedrijf CRV (www.crv4all.nl en www.crv4all.be). De leden ontvangen daarnaast een persoonlijke uitnodiging voor de districtsbijeenkomst in hun district c.q. woonomgeving.