CRV resultaatwijzer

Vijf speerpunten voor veestapelmanagement

Uw bedrijfsrendement bepaalt de dikte van uw portemonnee en dat heeft zijn invloed op uw bedrijfsvoering. U denkt daarom telkens een stap vooruit; waar wil ik naartoe en welke veestapel heb ik hierbij nodig? Wij denken graag met u mee en reiken u de juiste middelen en kennis aan voor een optimaal bedrijfsresultaat. Goed management van de veestapel is daartoe de sleutel.

Met onze innovatieve oplossingen, die data en kennis combineren, willen wij u ontzorgen en in staat stellen dat te bereiken wat u voor ogen heeft. Daarom richten wij ons op 5 speerpunten die voor melk- en vleesveebedrijven het verschil maken:

model-branding-DEF-NL-2014

Productie Efficientie Vruchtbaarheid Gezondheid Levensduur Verbeter Plan Inzicht

Binnen deze thema’s bieden wij u diverse diensten en producten. Daarbij komen in onze benadering van veestapelmanagement telkens drie kernwoorden terug: inzicht, plan en verbeter.
Onze service loopt hierbij van pure adviesverlening tot het inzetten van specialisten die u helpen een vraagstuk daadkrachtig aan te pakken.

Een vruchtbaar resultaat
model-branding-vruchtbaarheid_large

Vruchtbaarheid is een belangrijke pijler onder een goed presterende veestapel. Een nieuw kalf zorgt niet alleen voor rendement, het is meteen het begin van een nieuwe cyclus. Vruchtbaarheid is de motor van uw bedrijf, onder andere door productie (melk), groei (vlees) en genetische vooruitgang. Maar vruchtbaarheid is ook een complex gegeven, waarop veel zaken van invloed zijn. Voeding, gezondheid, huisvesting, een goede tochtwaarneming en registratie behoren tot de basiselementen bij vruchtbaarheid.

CRV is een specialist op het gebied van de complexiteit van vruchtbaarheidsmanagement. We ontwikkelen voortdurend nieuwe oplossingen en vruchtbaarheid krijgt volop aandacht in onze fokprogramma’s. Met een team specialisten begeleiden en ontzorgen we veehouders in het managen van de vruchtbaarheid en zo verbinden we ons met u aan een goed resultaat.

  Naar resultaatwijzer
Een gezonde, makkelijk te managen veestapel
model-branding-gezondheid_large

Iedere veehouder wil gezonde dieren. Gezonde runderen zorgen immers voor een vlottere productie of betere groei. Ze brengen meer arbeidsplezier, minder werk en – zeker zo belangrijk – de productiekosten voor melk en vlees liggen lager. Een gezonde veestapel levert dus meer inkomen. Bovendien bepaalt de gezondheid en het daaraan gerelateerde welzijn van de dieren ook voor een groot deel het aanzien van de veehouderij in de maatschappij. De samenleving denkt steeds meer mee over de wijze waarop dieren worden gehouden en eist dat het welzijn van dieren en mensen is gewaarborgd.

CRV helpt u bij het realiseren van een gezondere veestapel. We brengen de gezondheid in beeld met behulp van informatie en zorgen dat de volgende generatie gezonder is dan de huidige. We werken preventief: voorkomen in plaats van genezen. Daarbij hebben we veel aandacht voor advies en stemmen we dit af met andere belangrijke bedrijfsadviseurs, zoals mengvoederleveranciers en dierenartsen.

  Naar resultaatwijzer
Oog voor productie
model-branding-productie_large Elke veehouder wil met zijn bedrijf en zijn veestapel goede resultaten behalen. En daarbij is productie (melk) en groei (vlees) bijzonder belangrijk. Een productieve veestapel in termen van melk of vlees is randvoorwaarde voor een goed inkomen, mits die productie of groei efficiënt tot stand komt.
Het juiste fokdoel en de juiste genetica leggen de basis voor een productieve veestapel. Met CRV kunt u dit fundament leggen, maar er is meer… Zo helpen we als CRV veehouders om de productie van de veestapel te monitoren (bijvoorbeeld met mpr) en op basis daarvan managementbesluiten te onderbouwen. Zo kan u bijvoorbeeld beter beslissen met welk deel van uw veestapel u verder wilt fokken en krijgt u scherp in beeld welke runderen optimaal in productie zijn en welke niet.
  Naar resultaatwijzer
Efficiënte veestapel: verantwoorde productie en kostenbeheersing
model-branding-efficientie_large De wereldwijd toenemende vraag naar voedsel vereist een efficiënte voedselproductie, met zorg voor ons milieu. Efficiëntie is daarbij een sleutelwoord.

  • Een efficiënte productie gaat voor veel veehouders boven een maximale productie.
  • Efficiëntie zorgt ervoor dat er minder grondstoffen (voer/kunstmest) nodig zijn per kilo melk en/of vlees. Dit is beter voor het milieu en beter voor uw portemonnee.
  • Efficiënte productie betekent werken met gezonde dieren die (vooral in de melkveehouderij) een hoge levensduur hebben.

Naast economie heeft efficiëntie dus ook veel raakvlakken met verantwoord veehouden.

Met CRV kunt u gericht fokken op efficiëntie en we helpen u de mineralenkringloop op uw bedrijf te managen. CRV staat aan het begin van de voedselketen. Hierdoor hebben we een unieke positie om veehouders te helpen bij het duurzaam/verantwoord produceren van melk en vlees.

  Naar resultaatwijzer
Een veestapel met een hoge levensduur
model-branding-levensduur_large Veehouders streven naar een veestapel die de capaciteit heeft om oud te worden. Vanwege de aard van de bedrijfstak geldt dit vooral voor de melkveehouderij. Melkkoeien die oud worden:

  • zijn het levende bewijs dat het goed zit met hun gezondheid, vruchtbaarheid en productie.
  • produceren bovendien efficiënter, omdat oudere dieren meer melk produceren dan jonge dieren.
  • produceren bovendien langer en geven daardoor meer melk ten opzichte van de energie (en tijd) die in hen is geïnvesteerd tijdens de opfok.

CRV kan u niet alleen helpen in het fokken van een veestapel met een hoge levensduur, maar heeft aan de hand van managementinformatie ook veel aandacht voor het voorkómen van vroegtijdige uitval als gevolg van gezondheidsproblemen, lage vruchtbaarheid, productieproblemen, etc.

  Naar resultaatwijzer
Inzicht in de situatie
model-branding-inzicht Concreet en effectief management van de veestapel begint voor CRV met begrijpen wat u met uw veestapel wilt bereiken. Vervolgens analyseren we de beschikbare informatie van de veestapel. We brengen in beeld wat de sterke en zwakke punten van de prestaties van de veestapel zijn, inclusief de genetische capaciteit. Zo ontstaat inzicht in verbeterpunten en nieuwe mogelijkheden. Het proces van inzicht verkrijgen, doorlopen we na elke verbetercyclus. Door continu resultaten te monitoren wordt verfijnde afstemming mogelijk.
  Naar resultaatwijzer
Plannen van vooruitgang
model-branding-plan

 

Met de inzichten kunnen we u bijstaan bij het invullen van heldere doelen om de veestapelprestaties gericht en duurzaam te verbeteren. CRV kan vervolgens helpen de meest geschikte aanpak en oplossingen te selecteren. De oplossingen kunnen liggen op verschillende gebieden: infoproducten, diensten, genetica, advies of een combinatie van deze.

  Naar resultaatwijzer
Verbeteringen doorvoeren
model-branding-verbeter Een goed resultaat bereik je alleen met zorgvuldige uitvoering. De juiste oplossingen toepassen voor een veebedrijf is veelal maatwerk en vraagt om oog voor detail. Het gaat bijvoorbeeld om het kiezen van de gewichten voor SireMatch of optimalisaties doorvoeren om nog meer te halen uit het online management systeem. Door de gerealiseerde verbeteringen continu te monitoren, ontstaan er weer nieuwe inzichten om de prestaties nog gerichter te verbeteren.We zijn dan in de CRV Resultaatwijzer bij ‘Inzicht’ terug, daarmee is de cirkel rond.
  Naar resultaatwijzer